Секако дека најважно кај сметката за струја е колку таа изнесува, но дали знаеме точно што се крие зад изразот KW/h (кило-ват на час)?KW/h е мерка за тоа колку енергија трошиме. Еден KW е еднаков на 1000 W, па ако еден електричен уред работи на 1000 W, тој за 1 час работа ќе потроши 1 KW/h струја. Колку треба да работат електричните уреди за да потрошат 1 KW/h струја зависи од секој уред посебно, но од прилика тоа изгледа вака:
 • Плазма телевизор кој работи на 160W ќе потроши 1 KW/h струја за 6,2 часа работа
 • Машина за перење алишта која работи на 500W ќе потроши 1 KW/h струја за 2 часа работа
 • Правосмукалка која работи на 1300W ќе потроши 1 KW/h струја за 0,7 часа работа
 • Блендер за храна кој работи на 1100W ќе потроши 1 KW/h струја за 0,9 часа работа
 • Обична сијалица која работи на 100W ќе потроши 1 KW/h струја за 10 часа работа
 • Штедлива сијалица која работи на 12W ќе потроши 1 KW/h струја за 83 часа работа
 • Ionic-CARE прочистувачот на воздух со траен филтер кој работи на 12W ќе потроши 1 KW/h струја за 83 часа работа итн.
Што е понатаму важно е да ја знаеме и цената на струјата. Таа изнесува 5,54 денари во скапа тарифа и 2,78 денари во евтина тарифа за 1 KW/h струја. На пример, денес сите ги имаме вклучено телевизорите минимум 6 часа на ден, па тоа значи дека трошиме 1 KW/h струја на ден само за нив, а месечно тоа се од прилика 150 денари. (5 денари х 30 дена=150 денари).За да пресметаме колку месечни трошоци за струја имаме од работењето на секој електричен уред во домот формулата е едноставна: Потрошувачката на уредот (W) се помножува со работните часови и се дели со 1000 за да добиеме KW наместо W, а потоа се помножува со цената на струјата.
 • Плазма телевизор кој работи на 160W за 180 часа работа месечно (6 часа работа дневно) ќе потроши 28,8 KW/h струја (160 х 180/1000), а тоа помножено со 5 денари за 1 KW/h струја изнесува 144 денари.
 • Машина за перење алишта која работи на 500W за 10 часа работа месечно ќе потроши 5 KW/h струја (500 х 10/1000), а тоа помножено со 5 денари за 1 KW/h струја изнесува 25 денари.
 • Правосмукалка која работи на 1300W за 8 часа работа месечно ќе потроши 10 KW/h струја (1300 х 8/1000), а тоа помножено со 5 денари за 1 KW/h струја изнесува 50 денари.
 • Блендер за храна кој работи на 1100W за 2 часа работа месечно ќе потроши 2,2 KW/h струја (1100 х 2/1000), а тоа помножено со 5 денари за 1 KW/h струја изнесува 11 денари.
 • Обична сијалица која работи на 100W за 150 часа работа месечно (5 часа работа дневно) ќе потроши 15 KW/h струја (100 х 150/1000), а тоа помножено со 5 денари за 1 KW/h струја изнесува 75 денари.
 • Штедлива сијалица која работи на 12W 150 часа работа месечно (5 часа работа дневно) ќе потроши 1,8KW/h струја (12 х 150/1000), а тоа помножено со 5 денари за 1 KW/h струја изнесува 9 денари.
 • Ionic-CARE прочистувачот на воздух со траен филтер кој работи на 12W за 720 часа работа (24 часа работа дневно) ќе потроши 8,6KW/h струја (12 х 720/1000), а тоа помножено со 5 денари за 1 KW/h струја изнесува 43 денари.