Од одделот за биологија и здравје на луѓето при Универзитетот во Surrey, Англија се состоело од два експеримента во кои 106 вработени биле незнајно изложени на негативни јони. Поставувањето на генераторот на негативни јони довело до свежина кај вработените, поплаките за главоболка се намалиле за 50%, а исто така значително се намалиле и поплаките за гадење и зашеметеност. Ноќните смени кои се карактеризирале со висок број на поплаки за не чувствување добро, особено биле намалени со поставувањето на генераторот на негативни јони. 

Извор: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0272494481800266#!)